مهر يشت

وب نوشت های الهام کیانپور

هسا شعر ...

  وارستن دره سیفیدˇ خیال جه جوانˇ دارانˇ نیناکی توقایی خاطره ان   برگردان به فارسی: می بارد خیال سفید از مردمک درختان جوان خاطرات عاشقی
/ 5 نظر / 117 بازدید
خرداد 94
1 پست
آذر 93
1 پست
آذر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
آبان 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
دی 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
2 پست
آبان 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
1 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
دی 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
4 پست
شهریور 84
4 پست
مرداد 84
6 پست
تیر 84
5 پست
خرداد 84
7 پست
اسفند 83
7 پست
بهمن 83
4 پست
دی 83
4 پست
آذر 83
6 پست
آبان 83
10 پست